علیرضا ایلخانی
رئیس هیئت مدیره
تجارت شایان
کسری دولت خواهی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
تجارت شایان
عباسعلی بدیعی
عضو هیئت مدیره
تجارت شایان